Smluvní výzkum

Smluvní výzkum je primárně chápán jako výzkum financovaný ze zdrojů soukromé sféry (míněno soukromých, tj. neveřejných zdrojů obecně). Nicméně v rámci smluvního výzkumu jsou často uznávány i zakázky, kde objednatelem je státní instituce či jiný veřejný subjekt a tuto službu hradí ze svých zdrojů.

Smluvním výzkumem se obecně rozumí poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou, a to:

  • vlastní výzkumná a vývojová činnost
  • zpracování vzorků, zakázkové měření, testování, pronájem specializovaného měření apod., jejichž součástí je poskytnutí výzkumných a vývojových služeb (např. odborné vyhodnocení získaných dat, aj.)
  • jakékoli další služby, jejichž výstupem je výzkumná zpráva (ideálně dle definice RIV).

Výsledkem smluvního výzkumu bývá zpravidla souhrnná výzkumná zpráva. Souhrnnou výzkumnou zprávou (Vsouhrn) se rozumí zpráva pro objednavatele výzkumu, která musí shrnovat výsledky řešení „projektu“.

V minulých letetch byly Institutem cestovního ruchu poskytnuty například následující služby vykazované do RIV jako smluvní výzkum:

Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2021 - 2030

Smluvní výzkum
Období řešení: 2018
Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Tento smluvní výzkum je v současnosti ve stádiu řešení. Spoluřešiteli jsou Vysoká škola ekonomická a Vysoká škola hotelová v Praze 8.

Řešitelský tým za MU: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc., Ing. Andrea Holešinská, Ph.D., Ing. Markéta Novotná, Ph.D., Ing. Martin Šauer, Ph.D., Ing. Ondřej Repík

Marketingová strategie EuroVelo tras na území Jihomoravského kraje

Smluvní výzkum
Období řešení: 2018
Objednatel: Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava
Řešitelský tým za MU: Ing. Martin Šauer, Ph.D., Ing. Ondřej Repík

Předkládaná Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována jako výstup smluvního výzkumu, který byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a destinační společností Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z.s.p.o. (CCRJM). Předmětem a cílem výzkumu bylo vypracování podrobné Marketingové strategie EuroVelo tras na území Jihomoravského kraje (EV 4, EV 9 a EV 13) v úzké spolupráci s odborníky a návrh akčního plánu jejich rozvoje v příštích letech. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika, provedena byla analýza dat, dále byly navrženy priority a aktivity CCRJM v rámci marketingové strategie EuroVelo. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.

Více o projektu

Výzkum podmínek rozvoje cestovního ruchu v destinaci Mikulovsko

Smluvní výzkum
Období řešení: 2017
Objednatel: Destinační společnost Mikulovsko
Řešitelský tým: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Předkládaná Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována jako výstup smluvního výzkumu, který byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a destinační společností Mikulovsko. Předmětem a cílem výzkumu bylo zkoumat podmínky rozvoje cestovního ruchu v destinaci Mikulovsko. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika, provedena byla analýza dat, dále byly navrženy priority a aktivity rozvoje této destinace. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.

Více o projektu

Identifikace úkolů a aktivit CCRJM ve vazbě na rozhodovací a zákaznický proces návštěvníků JMK

Smluvní výzkum
Období řešení: 2017
Objednatel: Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.
Řešitelský tým: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Smluvní výzkum byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Centrálou cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. (CCRJM). Předmětem a cílem výzkumu bylo zkoumat úkoly a aktivity CCRJM ve vazbě na rozhodovací a zákaznický proces návštěvníků jižní Moravy. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika, provedena byla analýza dat, dále byly navrženy priority a aktivity CCRJM vedoucí k rozvoji jižní Moravy jako destinace cestovního ruchu. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.

Více o projektu

Zpracování dílčích podkladů Dokumentace nového národního dotačního titulu, a to návrh indikátorů a parametrů a návrh kritérií hodnocení žádosti

Smluvní výzkum
Období řešení: 2017
Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Řešitelský tým za MU: doc. RNDr. jiří Vystoupil, CSc., Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Předkládaná Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována jako výstup smluvního výzkumu, který byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Ministerstvem pro místní rozvoj. Předmětem a cílem výzkumu bylo zpracovat dílčí podklady Dokumentace nového národního dotačního titulu, a to návrh indikátorů a parametrů a návrh kritérií hodnocení žádosti. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika, provedena byla analýza dat, dále byla sestavena škála indikátorů a parametrů a kritérií pro hodnocení žádostí. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.

Více o projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info