O institutu

Institut cestovního ruchu INCERU je specializovaným akademickým pracovištěm Masarykovy univerzity při katedře Regionální ekonomie a správy ESF MU. Institut cestovního ruchu byl zřízen jako platforma pro mezioborovou fakultní, mezifakultní, meziuniverzitní a mezinárodní spolupráci ve výzkumu a výuce cestovního ruchu a za účelem koncepčního přístupu k výzkumné činnosti v této oblasti. Založením Institutu bylo vytvořeno moderní vědecko-výzkumné pracoviště postavené na dlouhodobé spolupráci v oboru cestovního ruchu s významnými domácími a zahraničními vysokoškolskými pracovišti. Strategickým cílem institutu je posunout ESF MU k vlajkové lodi ve výzkumu a výuce cestovního ruchu mezi vysokými školami obdobného zaměření.

Dílčí cíle Institutu cestovního ruchu, resp. vytyčené činnosti, lze shrnout do následujících bodů:

 • mezioborová spolupráce akademických pracovníků ESF MU v oblasti základního a aplikovaného výzkumu cestovního ruchu, zejména ve fakultních a mezifakultních grantových projektech na MU;
 • výchova a zapojení bakalářských, magisterských a doktorských studentů do vědecké, výzkumné a publikační činnosti v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu, a to jak bakalářskými a magisterskými pracemi, tak spoluprací v primárním (terénním) výzkumu;
 • intenzivnější rozvoj spolupráce s významnými domácími institucemi akademické i decizní sféry v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu;
 • další rozvoj zahraničních kontaktů se slovenskými, polskými a rakouskými odborníky v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje s cílem přípravy mezinárodního projektu.

Členové institutu disponují dlouhodobě kvalitními poznatky a výsledky v oblasti výzkumu a výuky interdisciplinární problematiky cestovního ruchu. Založení Institutu vedlo ke koncentraci a koncepčnější koordinaci zejména výzkumné činnosti akademických pracovníků a zároveň jejich promítnutí do témat závěrečných prací studentů.

Tematicky je výzkumný program Institutu tvořen čtyřmi základními problémovými okruhy:

 • geografické problémy cestovního ruchu (kvantifikační analýzy potenciálu cestovního ruchu, geografie cestovního ruchu zemí světa, analýzy a hodnocení nových trendů v turistické poptávce obyvatelstva, sociogeografické výzkumy druhého bydlení);
 • ekonomické problémy a aspekty cestovního ruchu (faktory konkurenceschopnosti destinací cestovního ruchu, ekonomické přínosy cestovního ruchu pro regionální a lokální ekonomiku, role malých a středních podnikatelů cestovního ruchu v místní a regionální ekonomice, inovační procesy v destinacích cestovního ruchu, měření a hodnocení socioekonomických dopadů cestovního ruchu);
 • management cestovního ruchu (výzkum v oblasti řízení destinace., konkurenceschopnosti destinací, udržitelnosti destinace);
 • konferenční, publikační a popularizační aktivity (časopis Czech Journal of Tourism).

Typy poskytovaných služeb:

 • zpracování odborných posudků a analýz pro oblast cestovního ruchu;
 • odborné zpracování či revize strategických dokumentů v cestovním ruchu;
 • konzultační činnost a odborné poradenství v cestovním ruchu;
 • zpracování studií proveditelnosti u projektů v cestovním ruchu;
 • zpracování projektů pro čerpání dotačních prostředků v cestovním ruchu;
 • zpracování odborných posudků k projektům v oblasti cestovního ruchu (komplexní posouzení projektů, včetně realizovatelnosti, efektivnosti, dopadů a udržitelnosti).

Projekty Publikace Výzkumná témata

Kontakt:
Institut cestovního ruchu INCERU
Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita
Lipová 41a
602 00 Brno
inceru@econ.muni.cz

Ředitel institutu:
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
jiri.vystoupil@econ.muni.cz

Kontaktní osoba institutu:
Ing. Ondřej Repík
projektový manažer
549 49 3061
ondrej.repik@econ.muni.cz

Členové institutu:
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
Ing. Martin Šauer, Ph.D.
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
Ing. Ondřej Repík
Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

„Strategickým cílem institutu je posunout ESF MU k vlajkové lodi ve výzkumu a výuce cestovního ruchu mezi vysokými školami obdobného zaměření.“

doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
ředitel institutu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info