O institutu

Institut cestovního ruchu INCERU je specializovaným akademickým pracovištěm Masarykovy univerzity při katedře Regionální ekonomie a správy ESF MU. Institut cestovního ruchu byl zřízen jako platforma pro mezioborovou fakultní, mezifakultní, meziuniverzitní a mezinárodní spolupráci ve výzkumu a výuce cestovního ruchu a za účelem koncepčního přístupu k výzkumné činnosti v této oblasti. Založením Institutu bylo vytvořeno moderní vědecko-výzkumné pracoviště postavené na dlouhodobé spolupráci v oboru cestovního ruchu s významnými domácími a zahraničními vysokoškolskými pracovišti. Strategickým cílem institutu je posunout ESF MU k vlajkové lodi ve výzkumu a výuce cestovního ruchu mezi vysokými školami obdobného zaměření.

Dílčí cíle Institutu cestovního ruchu, resp. vytyčené činnosti, lze shrnout do následujících bodů:

 • mezioborová spolupráce akademických pracovníků ESF MU v oblasti základního a aplikovaného výzkumu cestovního ruchu, zejména ve fakultních a mezifakultních grantových projektech na MU;
 • výchova a zapojení bakalářských, magisterských a doktorských studentů do vědecké, výzkumné a publikační činnosti v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu, a to jak bakalářskými a magisterskými pracemi, tak spoluprací v primárním (terénním) výzkumu;
 • intenzivnější rozvoj spolupráce s významnými domácími institucemi akademické i decizní sféry v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu;
 • další rozvoj zahraničních kontaktů se slovenskými, polskými a rakouskými odborníky v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje s cílem přípravy mezinárodního projektu.

Členové institutu disponují dlouhodobě kvalitními poznatky a výsledky v oblasti výzkumu a výuky interdisciplinární problematiky cestovního ruchu. Založení Institutu vedlo ke koncentraci a koncepčnější koordinaci zejména výzkumné činnosti akademických pracovníků a zároveň jejich promítnutí do témat závěrečných prací studentů.

Tematicky je výzkumný program Institutu tvořen čtyřmi základními problémovými okruhy:

 • geografické problémy cestovního ruchu (kvantifikační analýzy potenciálu cestovního ruchu, geografie cestovního ruchu zemí světa, analýzy a hodnocení nových trendů v turistické poptávce obyvatelstva, sociogeografické výzkumy druhého bydlení);
 • ekonomické problémy a aspekty cestovního ruchu (faktory konkurenceschopnosti destinací cestovního ruchu, ekonomické přínosy cestovního ruchu pro regionální a lokální ekonomiku, role malých a středních podnikatelů cestovního ruchu v místní a regionální ekonomice, inovační procesy v destinacích cestovního ruchu, měření a hodnocení socioekonomických dopadů cestovního ruchu);
 • management cestovního ruchu (výzkum v oblasti řízení destinace., konkurenceschopnosti destinací, udržitelnosti destinace);
 • konferenční, publikační a popularizační aktivity (časopis Czech Journal of Tourism).

Typy poskytovaných služeb:

 • zpracování odborných posudků a analýz pro oblast cestovního ruchu;
 • odborné zpracování či revize strategických dokumentů v cestovním ruchu;
 • konzultační činnost a odborné poradenství v cestovním ruchu;
 • zpracování studií proveditelnosti u projektů v cestovním ruchu;
 • zpracování projektů pro čerpání dotačních prostředků v cestovním ruchu;
 • zpracování odborných posudků k projektům v oblasti cestovního ruchu (komplexní posouzení projektů, včetně realizovatelnosti, efektivnosti, dopadů a udržitelnosti).

Projekty Publikace Výzkumná témata

Kontakt:
Institut cestovního ruchu INCERU
Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita
Lipová 41a
602 00 Brno
inceru@econ.muni.cz

Ředitel institutu:
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
jiri.vystoupil@econ.muni.cz

Kontaktní osoba institutu:
Ing. Ondřej Repík
projektový manažer
549 49 3061
ondrej.repik@econ.muni.cz

Členové institutu:
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
Ing. Martin Šauer, PhD.
Ing. Bc. Andrea Holešinská, PhD.
Ing. Ondřej Repík
Ing. Markéta Bobková

„Strategickým cílem institutu je posunout ESF MU k vlajkové lodi ve výzkumu a výuce cestovního ruchu mezi vysokými školami obdobného zaměření.“

doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
ředitel institutu