Historie

Katedra Regionální ekonomie a správy (KRES) na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity představuje v současnosti jedno z nejvýznamnějších vysokoškolských / akademických pracovišť v ČR v oblasti výuky a výzkumu problematiky cestovního ruchu. O tom konečně svědčí výsledky přijímacích řízení a počty přijímaných studentů do bakalářského studia oboru Regionální rozvoj a cestovní ruch na jedné straně a rozměr a šíře výzkumných studií a publikací v oblasti cestovního ruchu, resp. regionálního rozvoje na straně druhé.     

Základy systematičtějšího bádání problematiky cestovního ruchu na Katedře regionální ekonomie byly položeny již více než před 10 lety. Tehdy začala zadávat společenská praxe první významnější úkoly pro regionální a národní aplikovaný výzkum v cestovním ruchu na jedné straně, na straně druhé se cestovní ruch stal novým a poměrně atraktivním studijním oborem na mnoha vysokých školách ekonomického zaměření. Tyto trendy postupně zachytila i ESF MU, resp. Katedra regionální ekonomie a správy. Lídrem vznikajících aktivit byla osoba Jiřího Vystoupila. V letech 2000 až 2009 připravil na tuto disciplínu dva interní doktorandy, dnes již kvalitní odborné asistenty KRES (Martin Šauer a Andrea Holešinská). Tím byl vytvořen základ nejen pro založení studijního oboru Regionální rozvoj a cestovní ruch (v letech 2008-2009 specializace studijního oboru Regionální rozvoj a správa, od roku 2011 samostatný obor Regionální rozvoj a cestovní ruch v denním i kombinovaném bakalářském studiu), ale i pro systematický výzkum v cestovním ruchu.

První významnější badatelské výsledky byly kolektivem vybraných akademických pracovníků na KRES ESF MU (dále jen řešitelský tým) dosaženy v aplikovaném výzkumu pro potřeby MMR v letech 2004-2007. V této souvislosti lze uvést zejména 3 odborné studie a publikace, a to:

  • Vystoupil J. a kol. (2006): Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 8023972561. WB-08-04, projekt VaV.
  • Vystoupil J., Holešinská A., Kunc J., Šauer M. (2007): Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 108 s. ISBN 978-80-210-4263-6. WB-08-04, projekt VaV.
  • Vystoupil J., Holešinská A., Kunc J., Šauer M. (2007): Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 120 s. ISBN 978-80-210-4290-2. WA-213-05-Z07, projekt VaV.

Řešitelský tým na KRES ESF MU se také významně v letech 2000-2014 podílel na přípravě národních a regionálních programových a koncepčních dokumentů v oblasti rozvoje cestovního ruchu ČR. Na tomto místě lze uvést následující studie a dokumenty:

  • Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2007-2013. Praha, MMR 2007 (J. Vystoupil, spoluautor)
  • Návrh nové Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2014-2020. Praha, MMR 2012 (J. Vystoupil, A. Holešinská, M. Šauer, spoluautoři)
  • Vystoupil J., Šauer M., Repík O. (2013): Kvantifikační analýza cestovního ruchu ČR. Odborná studie pro odbor cestovního ruchu, MMR, Praha, 85 s.
  • Vystoupil J., Šauer M., Petr O., Repík O. (2013): Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR za období 1.7. 2011 – 30.6. 2013. Odborná studie pro MMR, Praha 2013, 74 s.
  • Vystoupil J., Šauer M., Repík O. (2015): Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR za období 1.7. 2013 – 30.6. 2015. Odborná studie pro MMR, Praha 2015, 71 s.

Kromě uvedených aktivit provádí řešitelský tým již od roku 2010 také svůj vlastní základní a aplikovaný výzkum v problematice cestovního ruchu, zejména v jeho ekonomických a geografických problémech a přístupech (viz publikované odborné monografie, příspěvky v odborných časopisech a sbornících, apod.).

Kromě vlastní vědecké činnosti se řešitelský tým soustředí v posledních letech na vědecko-popularizační činnost v oblasti cestovního ruchu. V roce 2010 uspořádala KRES první Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu a v roce 2018 uspořádá již jeho 9. ročník. Členové řešitelského týmu byli také v roce 2010 spoluzakladateli Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu ČR (od roku 2012 je jejím předsedou J. Vystoupil). A konečně poslední úsilí řešitelského týmu vyvrcholilo v roce 2012, kdy byl společně inciativou ESF MU ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové založen společný vědecký časopis Czech Journal of Tourism (J. Vystoupil – předseda redakční rady, A. Holešinská – výkonný redaktor).

V celkovém stručném hodnocení lze konstatovat, že uvedeným úsilím a aktivitami, zejména v posledních letech, vzniklo na Katedře regionální ekonomie a správy jedno z nejvýznamnějších badatelských center v oblasti cestovního ruchu v ČR a zároveň kvalitní zázemí pro existenci „Institutu cestovního ruchu“ při Katedře regionální ekonomie a cestovního ruchu na ESF MU.

budova Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info