Institut cestovního ruchu

Projekty

Účelem projektu je inovovat předmět Geografie cestovního ruchu zavedením projektově orientované výuky realizované prostřednictvím terénního cvičení ve vybraných lokalitách cestovního ruchu. Podstatou je zařazení nástrojů Service Design do výuky a jejich praktická aplikace při řešení projektů v terénu.

Více o projektu

Destinační management z pohledu teorie řízení

MUNI/A/1101/2017
Období řešení: 2018

Projekt má vytvořit předpoklady pro zapojení studentů do výzkumných aktivit reflektujících současné trendy v oblasti destinačního managementu. Předmětem projektu je partnerství coby výchozí platforma destinačního managementu. Výzkum nahlíží na partnerství mezi destinačními společnostmi z pohledu vybraných teorií řízení, jež identifikují přednosti a slabiny destinačního management v ČR. Nosné výstupy projektu jsou články v odborných časopisech a konferenční příspěvky mezinárodního významu.

Více o projektu

Předkládaný projekt se orientuje na výzkum postojů MSP k jejich veřejné podpoře. Otevíráme tím novou oblast výzkumu při KRES a INCERU. Vliv veřejné podpory na MSP v cestovním ruchu nebyl doposud dostatečně zkoumán. Systém trpí na nedostatek informací o veřejné podpoře, o její efektivitě a zpětné vazbě od MSP, které by byly použity pro budoucí nastavení politiky cestovního ruchu a systému podpory MSP v cestovním ruchu.Smyslem je získat informace, které vnesou více světla do jejich skutečných potřeb a ozřejmí jejich pohled na systém podpory MSP v cestovním ruchu. Cílem projektu je identifikovat klíčové oblasti podpory MSP v cestovním ruchu a nástroje pro implementaci této podpory. Těžištěm předkládaného projektu bude realizace terénního šetření.

Více o projektu

Podstatou projektu je osvojit si manažerské kompetence plynoucí z řízení destinace, a tím upevnit u studentů dovednosti naplňující profil absolventa oboru Regionální rozvoj a cestovní ruch. Inovován bude předmět Management cestovního ruchu formou projektově-orientované výuky, kdy budou studenti pracovat na obchodní strategii destinační společnosti, kterou odprezentují v rámci uspořádaného workshopu. K vypracování strategií přispějí i zkušenosti odborníků z praxe coby přednášejících ve výuce.

Více o projektu

Výzkum podmínek rozvoje cestovního ruchu v destinaci Mikulovsko

Smluvní výzkum
Období řešení: 2017
Objednatel: Destinační společnost Mikulovsko
Řešitelský tým: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Předkládaná Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována jako výstup smluvního výzkumu, který byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a destinační společností Mikulovsko. Předmětem a cílem výzkumu bylo zkoumat podmínky rozvoje cestovního ruchu v destinaci Mikulovsko. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika, provedena byla analýza dat, dále byly navrženy priority a aktivity rozvoje této destinace. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.

Více o projektu

Identifikace úkolů a aktivit CCRJM ve vazbě na rozhodovací a zákaznický proces návštěvníků JMK

Smluvní výzkum
Období řešení: 2017
Objednatel: Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.
Řešitelský tým: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Smluvní výzkum byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Centrálou cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. (CCRJM). Předmětem a cílem výzkumu bylo zkoumat úkoly a aktivity CCRJM ve vazbě na rozhodovací a zákaznický proces návštěvníků jižní Moravy. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika, provedena byla analýza dat, dále byly navrženy priority a aktivity CCRJM vedoucí k rozvoji jižní Moravy jako destinace cestovního ruchu. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.

Více o projektu

Smyslem projektu je identifikovat a především verifikovat využitelnost dostupných sekundárních zdrojů a dat pro modely hodnocení ekonomického významu cestovního ruchu. Dosavadní přístupy při hodnocení ekonomických dopadů cestovního ruchu v regionech jsou závislé na terénních šetřeních především poptávky. Ta jsou však nákladná a často realizována různými autoritami či subjekty. Důsledkem je problematická srovnatelnost a spolehlivost výstupů. Výzkum má za cíl nalézt takové postupy, které potřebu terénních šetření eliminují.

Více o projektu

Zpracování dílčích podkladů Dokumentace nového národního dotačního titulu, a to návrh indikátorů a parametrů a návrh kritérií hodnocení žádosti

Smluvní výzkum
Období řešení: 2017
Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Řešitelský tým za MU: doc. RNDr. jiří Vystoupil, CSc., Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Předkládaná Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována jako výstup smluvního výzkumu, který byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Ministerstvem pro místní rozvoj. Předmětem a cílem výzkumu bylo zpracovat dílčí podklady Dokumentace nového národního dotačního titulu, a to návrh indikátorů a parametrů a návrh kritérií hodnocení žádosti. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika, provedena byla analýza dat, dále byla sestavena škála indikátorů a parametrů a kritérií pro hodnocení žádostí. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.

Více o projektu

Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR za období 1.7. 2013 – 30.6. 2015

Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vystoupil J., Šauer M., Repík O. (2015): Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR za období 1.7. 2013 – 30.6. 2015. Odborná studie pro MMR, Praha 2015, 71 s.

Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR za období 1.7. 2011 – 30.6. 2013

Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vystoupil J., Šauer M., Petr O., Repík O. (2013): Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR za období 1.7. 2011 – 30.6. 2013. Odborná studie pro MMR, Praha 2013, 74 s.

Kvantifikační analýza cestovního ruchu ČR

Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vystoupil J., Šauer M., Repík O. (2013): Kvantifikační analýza cestovního ruchu ČR. Odborná studie pro odbor cestovního ruchu, MMR, Praha, 85 s.

Návrh nové Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2014-2020

Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Návrh nové Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2014-2020. Praha, MMR 2012 (J. Vystoupil, A. Holešinská, M. Šauer, spoluautoři)

Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2007-2013

Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2007-2013. Praha, MMR 2007 (J. Vystoupil, spoluautoři)

Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR

Vystoupil J., Holešinská A., Kunc J., Šauer M. (2007): Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 108 s. ISBN 978-80-210-4263-6. WB-08-04, projekt VaV.

Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu

Vystoupil J., Holešinská A., Kunc J., Šauer M. (2007): Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 120 s. ISBN 978-80-210-4290-2. WA-213-05-Z07, projekt VaV.

Atlas cestovního ruchu České republiky

Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vystoupil J. a kol. (2006): Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 8023972561. WB-08-04, projekt VaV.

Spolupracujte s námi na projektech

Možnosti spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info