Projekty

Účelem projektu je inovovat předmět Geografie cestovního ruchu zavedením projektově orientované výuky realizované prostřednictvím terénního cvičení ve vybraných lokalitách cestovního ruchu. Podstatou je zařazení nástrojů Service Design do výuky a jejich praktická aplikace při řešení projektů v terénu.

Více o projektu

Destinační management z pohledu teorie řízení

MUNI/A/1101/2017
Období řešení: 2018

Projekt má vytvořit předpoklady pro zapojení studentů do výzkumných aktivit reflektujících současné trendy v oblasti destinačního managementu. Předmětem projektu je partnerství coby výchozí platforma destinačního managementu. Výzkum nahlíží na partnerství mezi destinačními společnostmi z pohledu vybraných teorií řízení, jež identifikují přednosti a slabiny destinačního management v ČR. Nosné výstupy projektu jsou články v odborných časopisech a konferenční příspěvky mezinárodního významu.

Více o projektu

Předkládaný projekt se orientuje na výzkum postojů MSP k jejich veřejné podpoře. Otevíráme tím novou oblast výzkumu při KRES a INCERU. Vliv veřejné podpory na MSP v cestovním ruchu nebyl doposud dostatečně zkoumán. Systém trpí na nedostatek informací o veřejné podpoře, o její efektivitě a zpětné vazbě od MSP, které by byly použity pro budoucí nastavení politiky cestovního ruchu a systému podpory MSP v cestovním ruchu.Smyslem je získat informace, které vnesou více světla do jejich skutečných potřeb a ozřejmí jejich pohled na systém podpory MSP v cestovním ruchu. Cílem projektu je identifikovat klíčové oblasti podpory MSP v cestovním ruchu a nástroje pro implementaci této podpory. Těžištěm předkládaného projektu bude realizace terénního šetření.

Více o projektu

Podstatou projektu je osvojit si manažerské kompetence plynoucí z řízení destinace, a tím upevnit u studentů dovednosti naplňující profil absolventa oboru Regionální rozvoj a cestovní ruch. Inovován bude předmět Management cestovního ruchu formou projektově-orientované výuky, kdy budou studenti pracovat na obchodní strategii destinační společnosti, kterou odprezentují v rámci uspořádaného workshopu. K vypracování strategií přispějí i zkušenosti odborníků z praxe coby přednášejících ve výuce.

Více o projektu

Výzkum podmínek rozvoje cestovního ruchu v destinaci Mikulovsko

Smluvní výzkum
Období řešení: 2017
Objednatel: Destinační společnost Mikulovsko
Řešitelský tým: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Předkládaná Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována jako výstup smluvního výzkumu, který byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a destinační společností Mikulovsko. Předmětem a cílem výzkumu bylo zkoumat podmínky rozvoje cestovního ruchu v destinaci Mikulovsko. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika, provedena byla analýza dat, dále byly navrženy priority a aktivity rozvoje této destinace. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.

Více o projektu

Identifikace úkolů a aktivit CCRJM ve vazbě na rozhodovací a zákaznický proces návštěvníků JMK

Smluvní výzkum
Období řešení: 2017
Objednatel: Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.
Řešitelský tým: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Smluvní výzkum byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Centrálou cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. (CCRJM). Předmětem a cílem výzkumu bylo zkoumat úkoly a aktivity CCRJM ve vazbě na rozhodovací a zákaznický proces návštěvníků jižní Moravy. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika, provedena byla analýza dat, dále byly navrženy priority a aktivity CCRJM vedoucí k rozvoji jižní Moravy jako destinace cestovního ruchu. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.

Více o projektu

Smyslem projektu je identifikovat a především verifikovat využitelnost dostupných sekundárních zdrojů a dat pro modely hodnocení ekonomického významu cestovního ruchu. Dosavadní přístupy při hodnocení ekonomických dopadů cestovního ruchu v regionech jsou závislé na terénních šetřeních především poptávky. Ta jsou však nákladná a často realizována různými autoritami či subjekty. Důsledkem je problematická srovnatelnost a spolehlivost výstupů. Výzkum má za cíl nalézt takové postupy, které potřebu terénních šetření eliminují.

Více o projektu

Zpracování dílčích podkladů Dokumentace nového národního dotačního titulu, a to návrh indikátorů a parametrů a návrh kritérií hodnocení žádosti

Smluvní výzkum
Období řešení: 2017
Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Řešitelský tým za MU: doc. RNDr. jiří Vystoupil, CSc., Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Předkládaná Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována jako výstup smluvního výzkumu, který byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Ministerstvem pro místní rozvoj. Předmětem a cílem výzkumu bylo zpracovat dílčí podklady Dokumentace nového národního dotačního titulu, a to návrh indikátorů a parametrů a návrh kritérií hodnocení žádosti. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika, provedena byla analýza dat, dále byla sestavena škála indikátorů a parametrů a kritérií pro hodnocení žádostí. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.

Více o projektu

Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR za období 1.7. 2013 – 30.6. 2015

Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vystoupil J., Šauer M., Repík O. (2015): Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR za období 1.7. 2013 – 30.6. 2015. Odborná studie pro MMR, Praha 2015, 71 s.

Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR za období 1.7. 2011 – 30.6. 2013

Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vystoupil J., Šauer M., Petr O., Repík O. (2013): Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR za období 1.7. 2011 – 30.6. 2013. Odborná studie pro MMR, Praha 2013, 74 s.

Kvantifikační analýza cestovního ruchu ČR

Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vystoupil J., Šauer M., Repík O. (2013): Kvantifikační analýza cestovního ruchu ČR. Odborná studie pro odbor cestovního ruchu, MMR, Praha, 85 s.

Návrh nové Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2014-2020

Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Návrh nové Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2014-2020. Praha, MMR 2012 (J. Vystoupil, A. Holešinská, M. Šauer, spoluautoři)

Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2007-2013

Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2007-2013. Praha, MMR 2007 (J. Vystoupil, spoluautoři)

Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR

Vystoupil J., Holešinská A., Kunc J., Šauer M. (2007): Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 108 s. ISBN 978-80-210-4263-6. WB-08-04, projekt VaV.

Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu

Vystoupil J., Holešinská A., Kunc J., Šauer M. (2007): Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 120 s. ISBN 978-80-210-4290-2. WA-213-05-Z07, projekt VaV.

Atlas cestovního ruchu České republiky

Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vystoupil J. a kol. (2006): Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 8023972561. WB-08-04, projekt VaV.

Spolupracujte s námi na projektech

Možnosti spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info