Institut cestovního ruchu

Cestovní ruch jako tematická součást projektu NOVÁ MOBILITA

Institut cestovního ruchu na ESF MU byl v roce 2017 zapojen do přípravy nového výzkumného projektu s názvem NOVÁ MOBILITA, jehož se účastní několik významných partnerů z oblasti dopravy. První informace o případném schválení projektu k financování z OP VVV se očekává na poočátku léta 2018.

15. 11. 2017

Projekt je založen na fenoménu nových technologií v kontextu mobility populace: nové dopravní technologie (elektromobilita, vysokorychlostní železnice, autonomní mobilita apod.) výrazně mění mobilitní chování obyvatelstva, současně také nové informační technologie umožňují toto chování zkoumat novými metodami. Hlavním výzkumným předmětem projektu je analýza a predikce dopravního chování populace v souvislosti s plánovaným zavedením vysokorychlostní železniční dopravy v ČR a to za použití nových technologií dopravního průzkumu založených na využití tzv. „velkých dat“ mobilních operátorů, na přímém sledování a měření intenzity provozu, na behaviorálních ekonomických experimentech a kontextuálních paralelních spotřebitelských šeřeních.

Vláda České republiky schválila 22. 5. 2017 Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR; očekává se, že investice z veřejných zdrojů v řádu stovek miliard korun přinesou nejen vyšší komfort cestování, ale pomohou také naplnit environmentální cíle, zlepšit dopravní dostupnost metropolí i periferních regionů a celkově podnítit ekonomický a sociální rozvoj v České republice. Zahraniční zkušenosti ukazují, že se vysokorychlostní železniční doprava může stát efektivní páteří osobní dopravy a ekonomického rozvoje státu, stejně jako nepříliš využívaným dopravním systémem investičně i provozně neadekvátně zatěžujícím veřejné zdroje. V ČR však chybí datová základna a nezbytné informace pro efektivní rozhodování o smysluplnosti investic do vysokorychlostních dopravních systémů. Pro posuzování a predikci socioekonomických důsledků nových přepravních možností je nezbytné především poznat a pochopit mobilitní chování populace: co motivuje nebo demotivuje obyvatele k použití určitého dopravního prostředku na určité trase, jaké jsou překážky v mobilitě a jaký je její potenciál? Současně v českém diskurzu chybí mezioborové vědecko-výzkumné pracoviště, které by informace o současném mobilitním chování populace systematicky sledovalo a analyzovalo, rozvíjelo základní i aplikovaný výzkum v této oblasti, navrhovalo nové postupy a metody, pomáhalo je implementovat a bylo schopné samostatně navrhovat a evaluovat komplexní řešení.

Projekt vytváří institucionalizovanou vědeckovýzkumnou platformu sdružující výzkumné instituce (Masarykova univerzita a Univerzita Karlova) s institucemi aplikační sféry (České dráhy a.s., Železnice Slovenskej republiky a.s., OLTIS Group a.s., Siemens, s.r.o.) za účinné podpory spolupracujících institucí (Ministerstvo dopravy ČR, Statutární město Brno, Správa železniční dopravní cesty s. o., Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism). Významným přínosem projektu je zapojení zahraničních odborníků ze špičkových evropských pracovišť. Přidaná hodnota projektu se soustředí v rámci základního mezioborového výzkumu do oblasti ekonomie dopravy, soutěžní ekonomie a dopravní geografie, v rámci aplikovaného výzkumu do oblasti analýzy poptávky po dopravě, predikce intenzity dopravních proudů a predikce vlivů na rozvoj regionálních ekonomik v kontextu výstavby vysokorychlostní železnice v České republice. Hlavním cílem projektu je zdokonalení metod analýzy poptávky po dopravě pomocí experimentů a nových technologií monitoringu mobility populace a jejich aplikace v investičním a provozním plánovaní dopravní obsluhy území a s jejich pomocí predikovat potenciál vysokorychlostních tratí pro zvýšení užitku a kvality života obyvatel České republiky.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info